13 Januarie 2019 – Visie: Restoureer

Visie: Restoureer
(Genees Groei Gaan)

Spr.29:18: “As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos.”
• KJV: “Where there is no vision, the people perish”;
• NLV: “Wanneer ’n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers.”

1. Genees – God wil jou RESTOUREER om te wees wie Hy jou gemaak het.
a. Wat jy moet doen:
- Jy moet VERGEWE en vryspreek.
b. Wat jy God moet toelaat om te doen:
- Laat Hom toe om jou te HERSTEL

GOD wants to “recycle your pain”
Jes.53:5: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”
God se SHALOM = Vrede na Gees; Siel en Liggaam.
• 2019 is God se jaar van restourasie – lewens en ministries moet herstel word.

2. Groei – God wil hê jy moet jou volle POTENSIAAL ontwikkel.
Heb.5:12-14: “Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. 13 Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is. 14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir dié wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.”

3. Gaan – God wil hê jy moet DOEN waarvoor Hy jou geskape het.
Mat.28:18-20: “En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”
Hand.1:8: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”
• “My wêreld is my sendingveld” – almal van ons is gestuur na my eie leefwêreld.