14 April 2019 – Jesus, die Mens

Jesus 2 – Die Mens

Heb.13:8: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

Heb.2:14-17: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword (“He became one of us”)…17 Daarom moes Hy in alle opsigte (“in all things”) aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester (mercifull and faithful”) kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. 18 Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.” (“suffered/tempted”)

Heb.4:15,16: “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye (“sympathy”) kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

Drie Areas van “menswees” wat Jesus goed verstaan:

1. Jesus verstaan VERHOUDINGS

Mark.6:3: “Is Hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie?”

Mark.3:31-35: “Sy broers en sy moeder het toe gekom, en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na Hom om Hom te roep. 32 En ‘n skare het rondom Hom gesit. Hulle sê toe vir Hom: U moeder en u broers soek U daarbuite. 33 En Hy antwoord hulle en sê: Wie is my moeder of my broers? 34 En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en sê: Dáár is my moeder en my broers! 35 Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en my suster en moeder.”

Mark.3:21: “Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om Hom in die hande te kry; want hulle het gesê: Hy is buite sy sinne.”

2. Jesus verstaan WERK

3. Jesus verstaan PYN
(Emosionele pyn en Fisiese pyn)

Jes.53:3: “Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.” (“grief; sorrows; rejected; despised”)

Jes.53:5: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (“wounded; bruised”)