18 November 2018 – Verander vir ander 4: Unieke Getuies

Verander vir ander 4 – Unieke Getuies

Hand.1:4-8: “En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. 5 Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie. 6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? 7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie; 8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Wat is ‘n getuie?
• Def. ‘n Getuie: “Dis iemand wat iets gesien of gehoor het en dan sy belewenis (ervaring) akkuraat kommunikeer.”

Voorbeelde:
o Jesus self – Joh.3:32
o Die herders – Luk.2:20
o Johannes die Doper se dissipels – Luk.7:22
o Jesus se dissipels – Hand.4:20
o Paulus – Hand.22:15
o Johannes – 1Joh.1:1-3

‘n Getuie sê wat hy/sy gesien en gehoor het.
• Geen “hoorsê” kan dien in ‘n hof as getuienis nie…

‘n Getuie stry nie (argumenteer nie).

The right way: SALT
S – Start a conversation;
A – Ask questions;
L – Listen;
T – Tell the story

The wrong way: TALK
T – Talking;
A – Arguing;
L – Louder and louder;
K – Kicking