19 April 2019 – Jesus, die Seun

Jesus 3 – Die Seun

Heb.13:8: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”
Mat.3:17: “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.”

1. Jesus is GEGEE

Jes.9:5: “Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors”

Joh.3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

2. Jesus is VERMOOR

Mat.16:21: “Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word.”

1 Joh.2:2: “En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.”

1 Joh.4:10: “Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.

o “expiation” = “Kyk na sonde vanaf die sondaar se oogpunt: my sonde is bedek; vergewe.”
o “propitiation” = “Kyk na sonde vanaf God se standpunt. God se behoefte na wraak is ten volle bevredig deur die dood van Jesus.”

2 Kor.5:21: “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

3. Jesus is OPGEWEK

Joh.21:14: “Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy opgestaan het uit die dode.”

Hand.5:30: “Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur Hom aan ‘n kruishout te hang.”
1 Kor.6:14: “En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.”

1 Kor.15:52: “in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.”
2 Kor.4:14: “Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek.”

Rom.10:9: “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.”