20 Januarie 2019 – Visie: Die Opdrag (“The Assignment”)

Visie: Die Opdrag
(The Assignment)
Ef.4

Ralph Waldo Emmerson: “The purpose of life is not to be happy. It is to be useful; to be honourable; to be compassionate; to have it make some difference – then you will be able to say I have lived and lived well!”

1. My rol (as jou pastoor) – “Om toe te rus”
1 Kor.12,13,14
Ef.4:11,12: “En Hy (Jesus Homself) het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus.”

2. Jou rol (as kind van God) – “Om beskikbaar te wees om toegerus te word”
2 Tim.2:2: “en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer.”
God is not looking for ability; He is looking for availability!
Spr.24:16 / 1 Joh.1:9

3. Ons rol (as Gemeente) – “Om mense te kry om Jesus te volg”
Mat.28:18,19: “En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.“
(a) COME and SEE
Joh.1:44-47: “Die volgende dag wou Jesus na Galiléa vertrek; en Hy het Filippus gekry en vir hom gesê: Volg My. 45 En Filippus was van Betsáida, uit die stad van Andréas en Petrus. 46 Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het: Jesus, die seun van Josef van Násaret.47 En Natánael sê vir hom: Kan daar uit Násaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom: Kom kyk.”
(b) GO and TELL (of “GO and BE”)
Mat.11:4: “En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê: Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien.”