2015-07-26 Break Free – Waar God is, is daar Krag

Waar God is is daar Krag (2015-7-26)

Hand.3:1-10: “En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur. 2  En daar is ‘n sekere man aangedra wat van sy geboorte af kreupel was; hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die Skone genoem word, om ‘n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. 3  Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om ‘n aalmoes gevra. 4  En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: Kyk na ons. 5  En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. 6  Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop! 7  Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 8  En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. 9  En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 10  En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. (15:00: bid-tyd..Petrus en Johannes oppad om saam die ander te gaan bid

 • ‘n Kreupel man(van geboorte af) word elke dag deur vriende neergesit om te bedel
 • (Geestelike hoogmoed van mense voel hy is nie waardig om in tempel te wees nie)
  • Gee los kleingeld om hul gewete te sus…
 • Petrus en Johannes – onlangs gevul met HG – word ook genader vir donasie
 • Ander mense vermy oogkontak…Petrus en Johannes sê “KYK NA ONS” (Hy kyk dalk af van skaam)
 • As hy na hulle kyk kom daar verwagting

v.6: “ Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!”

 • Petrus gryp sy hand…rig hom op…en n wonderwerk gebeur!
  • God se Krag vloei…die man begin rond hardloop en spring en juig!
 • Ek is gek oor stories van God se Krag – ek smag om dit te beleef!

 

Wat vat dit vir die Krag van God om te vloei?

“The main things are the plain things, and the plain things are the main things”.

1. God se Krag vloei waar Hy IS

 • Klink eenvoudig / logies…Sy Krag vloei waar Hy is… Hy sit egter by die temple – wat veronderstel is om die “huis van God” te wees vir meer as 40 jaar en niks gebeur nie
 • Skynheiliges het niks om te gee as net paar munte om gewete te sus
 • Waarheid is: Hy was nie daar nie…By Jesus se dood skeur die voorhangsel; “it is finished!”
  • Ons kan ingaan in Sy teenwoordigheid…maar ook Hy kan uitkom na ons!
 • Hy bly nie meer in gebou (temple/ark) nie…Hy bly in ons!
 • Die kreupel man beleef n ie God se krag vanuit die temple nie, maar vanuit God se kinders
 • Die ander Jode sien neer op die man – dink hy(of sy ouers) is n sondaar
 • Dis n mens se hand (Petrus wat uitreik) maar hy word verlengstuk van God se hand:

Kol.1:27: “dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid”(“Christ in you the hope of glory”)

 • Martha en Maria beleef dat waar Hy is is daar krag…vandag…nie net gister nie…

2. God se Krag vloei waar daar ‘n VERWAGTING is
v.4,5: “En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: Kyk na ons. 5  En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang.

 • Verwagting = “to wait for something in suspense”(Dalk wag hy vir geld, maar hy’t verwagting
 • God doen “ver bo verwagting”(wat ons bid of dink)
 • Ons kom kerk toe…net nog n diens…nou nou klaar(as die pastor nie te lank preek nie)
 • Hartseer as “pinkster-mense” sonder VERWAGTING kerk toe kom…
 • Toe jy gehoor het ek wil alle “volunteers” sien – wat het jy VERWAG?
 • My verwagting: Dat jy nie dieselfde sal huis toe gaan nie – IN JESUS NAAM!
 • A.G.V VERWAGTING KRY DIE MAN MEER AS WAT HY VOOR GEHOOP HET

 

Drie Basiese feite t.o.v. VERWAGTING

a. God wil hê jy moet met Verwagting kom

Jak.1:5-8: “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 6  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. 7  Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie— 8  so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. 1Tim.2:8: “oral bid – sonder twyfel

Heb.11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.  Kom met verwagting

b. Ons het genoeg rede om iets van Hom te verwag (Hy antwoord altyd)

 • Ek glo met my hele hart dat God elke gebed HOOR en ANTWOORD…MAAR!

c. Hy antwoord nie altyd op die manier wat ons verwag nie  (Verskil “Expectancy vs anticipating”)

 • As dit nie Sy tyd is nie = “NO”, Nie Sy tyd is nie = “SLOW”; Sy wil en ty dreg is = “GO” (Bill Hybels)
 • God doen altyd wat die beste is vir jou – laat Hom toe om God te wees

Hudson Taylor: “Attempt great things for God, EXPECT GREAT THINGS FROM GOD!”

 • Al die GROOT goed in die Bybel is gedoen deur SWAK mense wat iets van God verwag het
 • Hoe dink jy laat dit God voel as jy nie iets van die Almagtige God verwag nie?


3. God se Krag vloei waar die regte AUTORITEIT erken word

 • Geen aanduiding dat hulle eers gebid het nie – gebruik outoriteit en doen in die Naam van Jesus wat Hy hulle bevel het om te doen. (Natuurlik was hulle “in-gebid”)

Mat.28:18: “En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.” Hy het hierdie outoriteit aan jou oorhandig

 • Volgende vers gee Hy opdrag om dissipels te maak – Hy oorhandig Sy gesag
 • Luk.9:1,2 – stuur Hy 12; Luk.10:1 – stuur Hy 70; Mark.16:15-18 – Stuur Hy ALMAL WAT GLO
 • Glo jy in God? / in Jesus?… dan moet jy gaan…en as jy gaan sal tekens volg!
 • God se Krag vloei as ons Sy gesag erken en besef dat Hy dit aan ons oorhandig het

4. God se KRAG vloei waar HY die EER ontvang
v8-10: “ En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. 9  En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 10  En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het.

 • Alles wat Jesus doen, doen Hy dat God kan eer ontvang
 • Saul word verwerp omdat hy sy eie eer soek – Dawid word verhoog omdat hy God se eer soek
 • Gevaarlik om God se eer te prober steel vir jouself:

Hand.19:13-16: “En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die Naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig! 14  Dit was sekere sewe seuns van Skeva, ‘n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het. 15  Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? 16  Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het.

 • Vb. Rev. David Morgan (tydens die Walliese herlewing 1858-1860): “The Lord would give us great things, if only He could trust us….If He could trust us NOT TO STEAL THE GLORY FOR OURSELVES.’