23 Desember 2018 – DRIE KONINGS

Mat.2:1: “En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom”

1. Die VREUGDEVOLLE konings
Mat.2:2-12: “…en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys. 3 En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom; 4 en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. 5 En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa… 9 En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo-oor die plek waar die Kindjie was. 10 En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. 11 En hulle het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre. 12 En omdat hulle in ‘n droom ‘n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met ‘n ander pad na hul land teruggegaan.”

2. Die JALOERSE koning
Mat.2:7,8,16: “Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra; 8 en hy het hulle na Betlehem gestuur en gesê: Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en Hom hulde bewys. 16 Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Betlehem en in al die omstreke daarvan al die seuntjies van twee jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het.”

 Foto van Die Hawestad Caeserea
 Foto van Masada
 Foto van die Wesmuur van Tempel (Klaagmuur)
3. Die REGVERDIGE Koning
Luk.2:8-14: “En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9 En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. 10 En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, 11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. 12 En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. 13 En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: 14 Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!”