21 April 2019 – Jesus, die Christus

Jesus 4 – Die Christus
Heb.13:8: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

Hand.17:2,3: “En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte 3 en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê: Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus.”

Hand.18:5,28: “En toe Silas en Timótheüs van Macedónië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. 28 want hy het die Jode kragtig in die openbaar weerlê en deur die Skrifte bewys dat Jesus die Christus is.“

Drie groepe mense wat in die O.T. gesalf is:
1. Profete
2. Priesters
3. Konings

Ex.30:30: “Jy moet ook Aäron en sy seuns salf en hulle heilig om vir My die priesteramp te bedien.”

1 Kon.19:16: “En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel; en Elísa, die seun van Safat, uit Abel-Mehóla, moet jy salf as profeet in jou plek.”

Wat beteken dit as Jesus dié Christus (dié Gesalfde Een) is?

Deut.18:18: “‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal my woorde in sy mond lê (Priester), en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel. (Koning).”

Sag.6:13: “Ja, Hy sal die tempel van die HERE bou(profeet), en Hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon (koning); ook sal Hy ‘n priester wees op sy troon (priester).”

1. Jesus is my PROFEET – Ek kan God HOOR

Jer.31:34: “En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE”

Joh.10:27: “My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.”

2. Jesus is my PRIESTER – Ek kan met God PRAAT

Heb.7:27: “wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het.”
(“For He did this once for all”)

Heb.4:16: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.“

3. Jesus is my KONING – Ek kan met God WANDEL

Open.17:14: “Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.”