21 Oktober 2018 – Verander vir Ander 1: Prioritiseer mense

Verander vir ander 1 – Prioritiseer Mense
Luk.15 en 19

Wat is meestal in jou gedagtes?

Mark.6:34: “En toe Jesus uitklim, sien Hy ‘n groot menigte (mense), en Hy het vir hulle innig jammer gevoel (“compassion”), omdat hulle soos skape sonder herder was; en Hy het hulle baie dinge begin leer.”

Hoekom het Jesus mense op Sy brein?

1. Jesus verstaan die Hart van die Vader.
Luk.15:1-3: “En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Hom te kom en na Hom te luister. 2 En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. 3 Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê:…”

2. Jesus verstaan die realiteit van Ewigheid.
Mat.25:46: “En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.”

3. Jesus verstaan die potensiaal van mense.
Luk.19:5-8: “En toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly. 6 Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang. 7 En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by ‘n sondige man tuisgegaan.8 Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.”