28 April 2019 – Salwing 1: Wat is salwing?

Salwing 1 – Wat is “Salwing”?

Luk.4:18,19: “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.”

Definisies van Salwing (“anointing”)(“aansmeer; aanverf; oorgooi”):
1. “Salwing” = Die Lasverwyderende en jukverwoestende Krag van God.

Jes.10:27: “En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid.” (MKJV: “And it shall be, in that day his burden shall be taken away from off your shoulder, and his yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.”)

2. “Salwing” = Die toerusting met krag uit die hoogte.

Hand.1:8: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…” (“The Unction to function”).

3. “Salwing” = Die Rivier van Lewe wat vloei vanuit die Troon van God (deur jou na ander)

Open.22:1,2: “En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. 2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.”

Hoekom gee Jesus vir ons die “Salwing van die Heilige Gees”?

Rom.8:11: “En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.”

1. Salwing is gegee om die Evangelie aan die “armes” te verkondig.

Jes.61:1: “Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges” (“the Gospel of good tidings to the meek, the poor, and afflicted”)

a. Die Salwing kom van die Here af.

Luk.6:19,20: “En die hele skare het probeer om Hom aan te raak, omdat krag van Hom uitgegaan het, en Hy het almal gesond gemaak. 20 Toe slaan Hy sy oë op oor sy dissipels en sê: Salig is julle, armes, want aan julle behoort die koninkryk van God.”

b. Die Salwing maak ons bekwaam (Die H.G. kwalifiseer ons) (Hand.1:8)

c. Salwing is daar om die Evangelie te bring aan die wat “Arm van gees” is.

Mat.5:3: “Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.”

2. Hoekom plaas Jesus Sy Salwing op jou?

a. Hy wil deur Sy Salwing jou restoreer en bekwaam.

Joh.7:37,38: “En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! 38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.”

Open.21:6,17: “Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. 17 En die Gees en die bruid (Die Kerk; die ware Christene) sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.”

b. Hy wil deur Sy Salwing jou stuur na ander mense met geestelike nood.

Joh.7:37,38: “En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! 38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.”