4 November 2018 – Verander vir ander 2: Bekwame Vissermanne

Verander vir ander 2 – Bekwame Vissermanne
Mat.4 en Joh.21

Mat.4:18-22: “En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om ‘n net in die see uit te gooi (“casting”); want hulle was vissers. 19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. 20 En hulle het dadelik (“immediately”) die nette laat staan en Hom gevolg. 21 En toe Hy daarvandaan verder gaan, sien Hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer, in die skuit saam met hulle vader Sebedéüs, besig om hulle nette heel te maak; en Hy het hulle geroep. 22 En hulle het dadelik (“immediately”) die skuit en hulle vader verlaat en Hom gevolg.”

Wat leer ons by vissermanne?
1. Sit aas aan die hoek.
Ps.34:9: “Smaak en sien dat die HERE goed is” (Ps.34:8: “Taste and see that the Lord is good.”)

2. Sit jou hoek in die water.

3. Vang vis waar daar vis is.
Om jou storie in die kerk te vertel is baie belangrik vir twee redes:
a. Dit stig en bemoedig ander gelowiges.
b. Dit gee jou kans om te oefen om jou storie te vertel.
• Jy gaan egter nie in die kerk “vis vang” nie.

Slot:
• “Imediately they left their nets and followed Him.” DADELIK!
• Daar was ‘n dringendheid by die dissipels om te doen wat Jesus sê.