5 Mei 2019 – Salwing maak heel wat stukkend is

Salwing 2
Salwing maak heel wat stukkend is

Luk.4:18-19: “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees.”

Hand.10:36-38: “Dit is die woord wat Hy gestuur het…met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.” (“curing all who were harassed and oppressed by [the power of] the devil, for God was with Him.”)

2de rede vir die Salwing is om “Goed te doen” en te “GENEES” (Innerlike genesing)

‘n Paar goed om te weet oor “Salwing”:

1. Wie is dit wat “salf”? – God self.
Ps.45:8: “Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.”

2. Wie word “gesalf”? – Konings, priesters en profete vir dienswerk.

3. Hoekom word daar gesalf? – Vir innerlike genesing en herstel.

Luk.4:18: “Om te genees” (“To heal”) = Grieks “iaomai” = “to cure; to heal; to make whole”

Jes.61:1: “om te genees; te verbind” = Hebr. Woord “cha-bash” = “to wrap, figuratively to stop, to bind (up); etc.”

4. Wie moet genees/verbind word? – Die wat “gebroke”/”verbryseld” is.
Luk.4:18; Jes.61:1

Hebr. “Sha-bar” = “to burst (literally or figuratively); to break (down, off, in pieces, up); to be broken; to crush, to destroy, to hurt, to quench, to tear”

Grieks “suntribō” = “to crush completely, to shatter (literally or figuratively); break in pieces; broken to shivers; to bruise.”

Joh.3:34-35: “…want God gee Hom die Gees nie met mate nie. 35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.”

5. Hoe is dit op ons van toepassing? – Ons moet soos Jesus wees.
1 Joh.4:17: “…want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.”

2 or.1:21(Ampl): “But it is God Who…consecrated and anointed us – enduing us with the gifts of the Holy Spirit”.

Luk.24:49: “En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte”

a. Salwing om “goed te doen”
Pred.3:12: “So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om
goed te doen in die lewe.”

Hand.20:35: “Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.

Jak.4:17: “Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Gal.6:9: “En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons
nie verslap nie.”

b. Salwing om genesing en herstel te bring.

i. Gebroke gees.
Joh.3:3: (Wedergeboore gees nodig om Koninkryk van God te beerwe)

ii. Gebroke siel (hart)
Ps.147:3: “Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.”

iii. Gebroke liggaam.
Mat.10:8: “Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.”

Jak.5:14,15: “Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. 15 En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.”