7 April 2019 – Jesus: die Bouer

Jesus 1 – Die Bouer

Mar.6:3: “Is Hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan Hom geneem.”

“tekton”=“one who uses various materials in building; builder; computer”
• “There is every reason to believe that in Biblical times, one who was regarded as “tekton”, would be skilled in the use of wood and stone and possibly even metal.”

Heb.13:8: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

1. Jesus was GISTER ‘n BOUER (Die Verlede)

Heb.11:3: “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is” (geskep; “created”; “framed”)

Ps.139:15: “My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.”
Jer.29:11: “Want Ék weet watter gedagtes (“PLANS”) Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee”

2. Jesus is VANDAG ‘n BOUER (Die Hede)

Luk.19:9: “Toe sê Jesus aan hom: vandag het daar redding vir hierdie huis gekom.”
2 Kor.6:2: “Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.”

Deut.11:2-32: “En julle moet vandag weet dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die HERE julle God nie geweet en nie gesien het nie: sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm…8 Onderhou dan al die gebooie wat ek jou vandag beveel…13 As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om die HERE julle God lief te hê en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel, 14 dan sal Ek die reën van julle land gee op die regte tyd…26 Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor, 27 die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel; 28 en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. 32 Onderhou dan sorgvuldiglik al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou.”

3. Jesus is tot in EWIGHEID die BOUER (Die Toekoms)

Mat.16:18: “En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”
1 Pet.2:5: “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis.”