9 Desember 2018 – Klein Dorpie Mentaliteit

Klein Dorpie Mentaliteit
Mat.2; Luk.2; Miga 5

1. Die PLEK Betlehem.
Mat.2:1-6: “…. 2 Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is?…5 En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe: 6 En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.”

1 Kor.1:26,27: “Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; 27 maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam.”

2. Die MENSE van Betlehem.
1 Sam.16:1,4: “…..Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het onder sy seuns vir My ‘n koning uitgesoek…4 En Samuel het gedoen wat die HERE gespreek het; en toe hy by Betlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoetgegaan en gevra: Is u koms vrede?”
o LW. God kies altyd GEWONE MENSE om BUITENGEWONE GOED te doen.

3. Die PROBLEME van Betlehem.
Luk.2:4-6: “En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, 5 om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. 6 En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar.”
• Note: God does not birth miracles out of perfect places – He birth them out of problem places.

4. Die BELOFTE van Betlehem.
Miga.5:1-4: “En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees….4 En Hy sal vrede wees.”
• LW. VREDE is nie die afwesigheid van probleme nie – dit is die TEENWOORDIGHEID van die Lewende God!

• Vers 1: “O little town of Bethlehem…The hopes and fears of all the years, are met in thee tonight.”
• Vers 3: “So God imparts to human hearts the blessings of His heaven.”