Lesings

A. Welkom in God se familie: Ef.2:19

In Gen.2 lees ons hoe dat God se doel was dat ons in `n intieme, persoonlike verhouding met Hom moet staan. Die sonde van die mens het die verhouding versteur. Soos ons weldra gaan sien, het God deur Sy Seun Jesus `n plan gemaak om diè verhouding te herstel. Deur “JA” te sê vir Jesus en sy Verlossingswerk aan die kruis, kan jy nou weer in so `n hegte verhouging met God staan. Jy het nou die REG (die mag) om jouself: “Kind van God te noem” (volgens 1 Joh.1:12)

1. Wat ons delemma was:

Sonde het `n hele reeks uitwerkings in die mens se lewe:
• Dit verblind jou vir God se wil.
• Dit maak jou `n ongelukkige, gefrustreerde mens.
• Dit maak van jou `n gebonde mens.
• Dit maak dat jy die straf van die ewigheid in die hel verdien.
(Rom. 3:10,12,17,23 / Rom.6:23)

2. God se oplossing:

• God het Sy Seun Jesus gestuur.(Joh.3:16)
• Geloof In Hom; red jou en gee vir jou die Ewige Lewe.
• Hy gee ook vir jou `n oorvloedige lewe. (Joh.3:16)
• Hierdie oorvloedslewe is `n ewige ervaring (Joh.6:50,51)
• En dit bring blydskap en oorwinning (Joh.16:10 & 11)

B. Wat beteken dit om wedergebore te wees? (Joh.3:3)

Dit beteken dat jy nou `n nuwe mense verhouding met God begin. Jy het die sondige lewe
afgesterf en in jou nuwe lewe gaan jy vir God lewe. Hierdie verhouding word bewerkstellig
wanneer:

1. God jou oortuig van sonde en ongeregtigheid in jou lewe (Joh.5:24 / Joh.3:18 / Joh.1:8,9 / Hand.20:21)
2. Jy het jou tot God bekeer deur jou sondes te bely.(Joh.5:24 / Joh. 3:18 / Joh.1:8,9 / Hand. 20:21)
3. Jy moet met jou mond bely dat Jesus, die Here is en glo dat God, Hom uit die dood opgewek het (Rom.10:9,10)
4. Ons Jesus deur geloof in ons harte ontvang. (Joh.1:12,13 / Efe.2:8,9 / Rom.8:14 – 17)

C. Wat gebeur by wedergeboorte?

1. VERLOSSING:
Die straf vir ons sonde is betaal en die krag van sonde in ons lewe is verbreek.
(Ef.1:7 / Kol.2:13 & 14)
2. REINIGING:
Ons sonde is weggewas (Hand.22:16 / 1 Joh.1 :9)
3. WEDERGEBOORTE:
Ons is nuwe skepsels (Joh.3:5)
4. REGVERDIGING (Vryspraak)
Die Here sien ons asof ons nooit gesondig het nie. Ons het nou vrede met God (Rom.8:1)
5. AANNEMING:
Ons is nou God se kinders (Rom.8:15 / Rom. 15:7 / 1 Joh.3:1 & 2 / Joh.1:12)
6. DIE EWIGE LEWE:
Ons het nou die Ewige Lewe (Joh.5:24 / Rom. 6:23)

D. Hoe kan ek seker wees?

1. Die Gees getuig saam (Rom.8:16)
2. Die Woord bevestig dit (1Joh.5:13)
3. Ons dade getuig daarvan (1Joh.3:13 / 1 Joh.1:22 / Jak..1:22)
4. Die Here sê ons kan so sê (Joh.1:12)
5. Ek is nou `n nuwe skepping. (2Kor.5:17 / 2 Petr.1:4)

GEESTELIKE WEGSPRING KURSUS 2
DIE DOOP

A. Inleiding:

In die Nuwe Testament word bekering altyd gevolg deur die doop. (Daar was geen ongedoopte gelowiges nie.) (Hand.8:35 – 38 / Hand.16:14,15,30 / Hand.18:8)
Mark.16:16 sê: “Hy wat glo en hom laat doop sal gered word.”
L.W. Die Bybel sê nie jy word veroordeel as jy nie gedoop is nie.)
DOOP is egter `n GELOOF-saak! (Joh.3:18)

B. Die Doop:

1. Die Doop is God se wil en Jesus Christus se opdrag (Matt.3:15) / Matt.28:19)
2. Die doop red jou nie (GELOOF in JESUS, red jou!) (Mark.16:16) Maar dit is `n openbare  belydenis van “innerlike verandering wat plaasgevind het:
(a) Ek is gered deur genade (van `n ewige dood) (Rom.3:23 & 24)
(b) Ek kan nie in myself roem oor die verandering nie (Ef.2:8 & 24)
(c) Ek identifiseer met Christus se dood en opstanding (Rom.6:1 – 14)
3. Doop is `n positiewe verklaring van Jesus Christus se heerskappy oor ons lewens (Rom.6:16 – 18)
4. Doop is `n stap van gehoorsaamheid en is die deur na groter geestelike Seën.
5. Doop is `n persoonlike ervaring en word `n mylpaal in jou geestelike wandel met God.
6. Doop word slegs bedien aan individue wat reeds `n persoonlike verhouding met Jesus Christus het.

C. Die wyse van doop:

1. Deur onderdompelingL In Matt.28:19 vind ons die woordjie DOOP:Grieks = “Baptizo”; letterlik vertaal: om HERHAALDELIK, IN TE DOMPEL). Vrylik vertaal sê dit iets soos: Om onder te gaan en toe te maak met water. (Matt.3:16 / Hand.8:38 & 39)
2. Die konteks waarin die word gebruik word, vertel ook dat die doop vra dat mense binne in die water sal wees (Matt.3:16 / Joh.3:23 / Hand.8:39) “Ageklim in – Uitgeklim uit”
3. Onderdompeling t.w.v die simboliek (sien punt D hieronder) van die Doop (Rom.6)
4. Buite Bybelse bronne van die kerkgeskiedenis bevestig dat onderdompeling in die vroeë N.T kerk was. (Kinderbespringkeling is eers in jaar 1311 nC deur die kerk aanvaar.

D. Betekenis van die doop:

• `n Sakrament is `n fisiese handeling met geestelike simboliek
• Die simboliek van die doop is volgens Rom.6:3 & 4; `n begrafnis wat plaasvind.
Dit is `n openbare belydenis van iets (WEDERGEBOORTE) wat in jou lewe
Plaasgevind het:
(a) Ek het die ou sondige natuur afgesterwe en die ou mens begrawe.
(b) Ek het my met Christus vereenselwig en is in Hom nuutgebore.

E. Samevatting:

Sy “groot opdrag” – Matt.28:19 – sê Jesus dat ons:
1. Eers dissipels moet maak van al die nasies en hulle (die dissipels)
2. dan moet doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en
3. dan moet hulle geleer word.
L.W.:
`n Dissipel verwys na iemand wat `n keuse gemaak he tom Jesus te volg. (Kan nie babas wees nie.)
Die Bybelse manier is m.a.w. dat elke individu (nada thy sy lewe met die Here reggemaak
het) besluit moet maak om hom te laat doop, (m.a.w.: nie onder dwang van ander nie).

GEESTELIKE WEGSPRING KURSUS 3
DIE NAGMAAL

A. Doel van die Nagmaal:

1. Onthou die dood van die Her (1Kor.11:23-34 / Matt.26:17-30 / Mark.14:12 -26)
2. Ontvang spesiale seën van die Here
3. Erken da tons een liggaam is in Christus
4. Verklaar die dood en opstanding van Christus aan die wêreld.

B. Simbole en betekenis van die Nagmaal:

1. Die Tafel:
Simboliseer iets van `n “familietafel” – `n plek van vrede en liefde; `n plek van liefdesfees vier. (Ps.23:5 / Open.3:20)
2. Die Brood:
• Dit verteenwoordig Sy liggaam wat aan die kruis gebreek is (Matt.26:26)
• Dis is `n vervulling van die O.T.: pasga: Lam wat se bloed aan deurposte gestryk moes
word.
• Dit is ook vervulling van die O.T.: Offer van diere as betaling van sondeskuld
• Dit simboliseer die Kerk, die liggaam van Christus (1 Kor.10:16 & 17 / 1 Kor.12:12 &
27 / 1 Kor.11:29)3. Die Wyn:
• Verteenwoordig Christus se bloed en spreek van `n Nuwe Verbond – (Matt.26:27 /
Mark.14:24 / Luk.22:20 / 1Kor.11:25)
• In die O.T. het bloed: sondes BEDEK. Die bloed van Christus VERWYDER sondes
(Hebr.9:12-15)
TERLOOPS:
Die oorspronklike gedagtes van die Bybel rondom “wyn” het te doen met die “vrug van die wingerd”; m.a.w. die lewensbloed van die druif. (Dit wat uitkom as dit stukkend gemaak word….) alkoholiese wyn is druiwe wat gegis (Dooie sap) het – allermins `n geskikte simbool vir Christus se lewende, onverderflike bloed.

C. Algemeen: 1 Kor.11:27 – 32

1. Waar mag Nagmaal gebruik word?
By dienste of by ons huis of enige plek waar gelowiges saamkom.
2. Wie mag dit bedien ?
Ouderlinge, diakens en leiers van huishoudings
3. Wie mag deel hê?
Enige persoon met `n persoonlike verhouding met Jesus Christus.
4. Hoe gereeld?
“…….. so dikwels as wat julle …….”
(Dit kan weekliks gebeur, maar hoef nie verpligtend te wees nie).

GEESTELIKE WEGSPRING KURSUS 4
RENTMEESTERSKAP

A. Betekenis:
Hoe jy as kind van God jou Finansies bestuur:
• Grieks: “OIKONMOS” = dienskneg van `n huis
• M.a.w. iemand wat verantwoordelik is vir die eiendom vna iemand anders
• Ons behoort nie aan onsself nie.

B. Bybelse voorbeelde van verskillende rentmeesters:
(a) Die dwaas (Luk.12:20)
(b) Die luiaard (Matt.25:26)
(c) Die goeie en getroue (Matt.25:21 & 23)
C. Die beginsels van “GEE” in die Bybel:

1. Tiendes:
(Verpligtend – gehoorsaam aan Sy opdrag) – Mal.3:8 – 10
As ek volle tiende gee (10% van my inkomste) Belowe God:
• Seën
• Beskerming
• Gelukkige lewe

2. Offerhande:
(Opsioneel – bring ekstra seën)
Mal.3:8 – 10
• Dit is anders as tiende!
• `n Besluit om uit vrye keuse iets ekstra te gee.

3. Gee aan die staat:
Rom.13:1-7 / Luk.20:25

4. Gee vir die evangelie:
(nie noodwendig geld)
Visse en brode (Matt.14:14 – 21)

5. Spesiale offerhande:
2 Kor.8:2-4 / Eks.25:1-2 / Eks.26:6-7

6. Aan armes:
Spr.19:17

7. Aan medegelowiges:
Gal.6:10 / Hand.4:32-35

D. Tiende:

1. Tiende is `n O.T. en N.T. Beginsel
O.T.: :Ef/27:30,32 / Num.18:26 / Eks.25:1,2 / Eks.35:5,21,22,24,26,29 /
Mal.3:8-10
N.T. : Matt.5:17 / Matt.23:23 / 1 Kor.16:1-4 /2Kor.8:9 / 2 Kor.9:7
2. Alles behoort aan God:
Onthou:
ALLES wat jy het en ALLES wat jy is, BEHOORT aan God (ook jou Finansies)
God in Sy groot genade gee jou `n inkomste – nege tiendes leen Hy vir jou om jou lewe mee te bestuur.
Net EEN tiende vra Hy om Sy werk te ondersteun.
(Ps.24:1 / Hag.2:8 / Ps.5-:10,11)

E. Beginsels van GEE:

Vir die beste resultate en ryke seen, onthou die volgende:
1. Gee eerste JOUSELF (2Kor.8:5)Gee GEWILLIG (2Kor.8:5)
2. Gee met BLYDSKAP (2 Kor.9:7) – gee met `n lag
3. Gee RUIM / MILDELIK (2 Kor. 8:2 / 2 Kor.9:13 / Jak.1:5)
4. Gee PREPORSIONEEL – volgens jou vermoë – (2. Kor 9:6 / 2 Kor 8:14,15)
5. Gee GEREELD (1 Kor.16:1,2)
6. Gee SISTEMATIES (1 Kor.9:7)
7. Gee met LIEFDE (2 Kor.8:24)
8. Gee met DANKBAARHEID. (2 Kor. 8:24)
9. Gee as BEDIENING aan die Here en Sy heiliges (2 Kor.9:11-13)
10. Gee in GELOOF (Gal.6:7 / Spr.11:24 / Jer.48:10
11. Gee in NEDERIGHEID (Rom.12:8)
12. Gee RYKLIK, soos jy ontvang (Matt.10:8)
13. Gee omdat jy VIR GOD gee – nie vir mense (Matt.6:3,33)
L.W.:
`n Wettiese gewer gee omdat hy MOET,
`n Liefdevollge gewer gee omdat dit LEKKER is.

F. Opsomming:

(a) Moenie met onsuiwer motiewe gee nie, bv. Onder dwang, hoop op eie wins, om
raakgesien te word nie.
(b) Om te gee is `n SAAIPROSES: (bv. Soos `n boer mielies / koring saai) Die Bybelse beginsel: WAT JY SAAI, SAL JY MAAI! Dit geld vir alles in die lewe – ook as dit kom by Finansies !!!
(c) L.W. : God het nie ons geld nodig nie (alles behoort aan Hom) – Hy skep `n geleentheid vir jou om jou geloof in aksie te sel.
(d) L.W. : Geld wat jy “SAAI” (hetsy tiende of offerhande), is nie geld wat jy vir die KERK of vir MENSE gee nie – Jy gee dit vir die HERE, sodat Sy Koninkryk gebou kan word.
(e) As jy met `n gesindheid van dankbaarheid gee, het jy ook meer vrymoedigheid om van God te vra (Mal.3:10)
(f) Ons wil hê dat jy ook die seën van die Here op jou lewe moet ervaar (Joh.10:10)

GEESTELIKE WEGSPRING KURSUS 5
DIE HEILIGE GEES

A. Wie is die Heilge Gees?

Joh.14 / 2 Kor.3:17 / Hand.2 / Joh.16:7 / 1Joh.2:27 / 1 Joh.5:7 Joh.15:26,27

B. Die Heilige Gees is `n Persoon (nie `n mag / invloed / iets nie….)

Om aan te toon dat die Heilige Gees God is moet ons wys dat Hy `n Persoon is:
1. Daar word van Hom as `n persoon gepraat (Joh.14:26)
2. Hy word `n helper (trooster) genoem (Joh.14:26)
3. Hy het persoonlike karaktertrekke:
• Intellek (1Kor. 2:11)
• Verstandigheid (Rom.8:27 / Rom.15:30)
• Wil (1 Kor.12:11)
4. Hy doen dinge wat `n persoon doen:
• Lering (Joh.14:26)
• Oortuig (Joh.16:8-11)
• Lei (Joh.16:13)
• Roep (Hand.13:2)
• Praat (Open.2:7)
• Ondersoek (1Kor.2:10)
• Werk (1Kor.12:11)
5. Hy word soos `n Persoon behandel:
• Versoek (Hand.5:9)
• Voor gelieg (Hand.5:4)
• Bedroef (Ef.4:30)
• Teë gestaan (Heb.10:29)
• Belaster (Matt.12:31)

C. Die Heilige Gees is God:

1. Kenmerke van Godheid:
• Ewig (Heb.9:14)
• Alwetend (1Kor.2:10)
• Amagtig (Luk.:35)
• Alomteenwoordig (Ps.139:7-10)
2. Werke van Godheid aan Hom toegeskryf
• Skeping
• inspirasie (2Pet.1:21)
• Opwekking uit die dood(Rom.8:11)
3. Heilige Gees is geassosieer met die Vader en die Seun:
• Dood (Matt.28:19)
• Seën (2Kor.13:13)
• Werk in die kerk (1Kor.12:4-6)
4. Sy werk word beskou as diè van God:
• Eks16:7
• Ps.95:8-11
5. Heilige Gees word God genoem:
• Hand.5:3,4

D. `n Paar algemene opmerkings:

1. Hoe en wanneer het die Heilige Gees gekom?
Luk.24:29 / Hand.2:1-21,33 / Hand.10:44-46
2. Dis noodsaaklik om met die Heilige Gees gedoop te word:
Hand.1:4,5 / Ef.5:18
3. Kan ek gelowig wees en nie met die Heilige Gees gedoop wees nie?
Hand.8:12-17 / Hand.19:1-6 (M.a.w. jy kan…)
4. Wie mag die Heilige Gees ontvang
Joh.7:37-39 / Luk.11:11-13 / Hand.5:32
5. Wie is die doper?
Matt.3:11 / Mark.1:8 / Luk. 3:16

E. Waarom het die Heilige Geees gekom?

1. As voorspraak (Joh.14:16-17)
2. Om te leer (Joh.14:26)
3. Om te getuig van Jesus (Joh.15:26)
4. Om te oortuig van sonde (Joh.16:13 – 15)
5. Om in waarheid te lei (Joh.16:13-15)
6. Om ons toe te rus om te getuig (Hand.1:8 / Hand.3:12-15)
7. Om te getuig da tons kinders van God is (Rom.8:16 / Joh. 3:24)
8. Om ons te help bid (1Kor.14:14 / Rom.8:26)
9. Om ons op te bou (1Kor.14:4 / Judas 1:20)
10. Om ons deur die Woord te leer (1Kor.2:12-13)
F. Waarom praat mense in tale? (Dis almal se voorreg)
1. Vir geestelik opbouing (1Kor.14:4,14 / Judas1:20)
2. Dit bou jou geloof (Judas 1:20)
3. Help jou bid volgens God se wil (Rom.8:26,27)
4. Herinner aan die inwonende Heilige Gees (Joh.14:16,17)
5. Wyse om met God te kommunikeer (1Kor.14:2)
6. Goddelike wyse van aanbidding (1Kor.14:17,18)
7. Goddelike wyse om tong te beheer (Jak.3:8)
8. Goddelike wyse van rus (Jes.28:11-12)
9. Beste manier om God te dank (1Kor.14:15-17)
10. Ons mag dit nie verhinder nie (1Kor.14:39)
G. Waarom is dit nodig vir gelowiges om met die Heilige Gees Gedoop te word?
1. Joh.4:24 – God is Gees en ons moet Hom in Gees aanbid
2. Joël 2:28 / Jes.44:3 – God het dit reeds in O.T. voorspel
3. Luk.24:29 – Dit is skriftuurlik vir mense wat op God wag
4. Hand.2:1-4 – Dit is duidelik dat dit vir ALMAL is (al Sy kinders)
5. Ef.5:18 – Dit is Sy opdrag.
H. Hoe ontvang ek die Heilige Gees?
1. Deur geloof (Sy word is Sy wil – Sy word sê ons kan gedoop word met Sy Gees) (Gal.3:14 / Mark.11:24 / Ef.5:18)
2. Ons moet vra (Luk.11:11-13)
3. Bely in geloof dat dit vir jou is (Rom.10:10)
4. Verwag om in tale te praat (Hand.2:4)
5. Spreek uit wat Hy vir jou gee om te sê (Hand.2:4)
6. Moenie verwag om dit met jou menslike verstand te verklaar nie (1Kor.14:14)

I. Ten Slotte:
ONTHOU:
1. Die Heilige Gees kom van die Vader (God)
2. Jesus is die doper in die Heilige Gees
3. NB. Die hoofdoel van die doping in die Heilige Gees is nie net in tale te praat nie…Dit is om Christus in ons lewens te verheerlik.
Lees meer oor:
1. Die 9 gawes van die Gees (1Kor.12 & 1Kor.14)
2. Die 9 vrug van die Gees (Gal.5:22)

GEESTELIKE WEGSPRING KURSUS 6
AANBIDDING

Inleiding:
Vir mense wat in `n ander (meer historiese / gereformeerde)agtergrond groot word is Pinkster aanbidding soms vreemd. Dit is egter belangrik dat ons God se Woord (en nie gewoontes van mense nie) sal ondersoek, as dit by die onderwerp kom.
Pinkster aanbidding moenie noodwendig andrs, snaaks, vreemd wees nie – DIT MOET BYBELS WEES !!!!

A. Wat begeer God van jou?:

• Ons ken God – maar geniet ons Hom?
• God wil hê da tons Hom waardig ago m te aanbid.
• As ons dit doen, geniet Hy ons – Hy wil ook hê ons moet Hom geniet.
Openbaring 4:11 (LB) Here ons God, U is werd om die Goddelike heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want dit is U wat alles gemaak het.
Dit is omdat U dit so wou gehad het dat alles geskape is en vandag daar is. “For thou hast created all things and for Thy pleasure they are created.”

B. Wat is aanbidding?

1. Dit is deur God ontwerp om aan Hom as Skepper en aan ons as Skepsele bevrediging te gee
2. Dit is om te vertel wie God is (Hy`s Heilig, vol liefde en genade, Skepper van die heelal, Regeerder van die heelal, Regeerder van alles wat is ens.)
3. Dit is om te vertel van wat God doen (Hy`s die Een wat met krag en Mag regeer wat wonders doen….ens.)
4. Dit vul my hart (en verstand) met die waarhede aangaande God – dit vermeerder geloof
5. Aanbidders is mense wat in `n intieme verhouding met God staan.

C. Hoe moet ons aanbid?:

1. Met my hele wese: Ps.103:1
• Aanbidding is dus `n omvattende daad war gees, siel en liggaam betrokke is. Dit is `n tyd waar jy met alles in jou van Hom bewus word en met alles in jou Hom verheerlik.
• Die eerste gebed sê da tons Hom moet dien met ons hele hart, siel, verstand en kragte.
Hart = al jou liefde
Siel = jou persoonlikheid, emosie en wil
Verstand = jou intellek
Krag = jou liggaam
1Thes.5:24 sê ons as mens bestaan uit die gees, siel en liggaam.
2. Aanbid Hom in Gees:
Fil.3:3 / LLuk.1:46,47 / 1Kor.2:13-15 / Joh.4:23,24
• Ware aanbiddersword deur die Gees gelei
• Om in die Gees te aanbid vra date k los kom van die vlees (God-bewus, nie selfbewus
of mensbewus nie)
3. Aanbid Hom met die Siel:
• My wil, emosie, intellek word ingespan in aanbidding
• Gee uitdrukking aan jou emosies
4. Aanbid Hom met jou liggaam:
• My hele liggaam is betrokke by aanbidding
• Dis ook simbolies van die feit date k totaal aan Hom oorgegee is

D. Wat sê die Bybel oor die metodes van aanbidding?:

1. Gesamentlik en hardop
Ps.66:8 / Ps.106:48 / Ps.47:2 / Ps.66:1
2. Jubelend
Ps.47:2 / Ps.100
3. Sang
Ps.47:7,8 / Ps.100:4
4. Klap van hande
Ps.47:2

5. Met musiekinstrumente
Ps.150:3-5
6. Ophef van hande
Ps.63:5 / Pa.134:2 / Ps.141:2
7. Dans
Ps.150:4 / Ps 30:12
8. Neerbuig
Ps.95:6
9. Blydskap
Ps.126:2,3
10. In tale
1Kor.14:2,15,17 / Ef.5:19 / Kol.3:16