Ons Waardes

Kernwaardes en/of beginsels:

Die gemeente streef die volgende kernwaardes en beginsels na:

a. Liefde vir en toewyding aan God.
b. Liefde vir God se Woord, en die gesonde prediking daarvan.
c. Liefde en passie vir mense (van alle ouderdomme, geslagte, volke en tale):
•   Betrokkenheid by wêreldsending
•   Betrokkenheid by welsyn
•   Betrokkenheid by die gemeenskap van Bloemfontein
d. Die nastreef van ‘n Bybelse karakter en integriteit ten opsigte van elke persoon.
e. Die aanmoediging en ondersteuning van gesonde gesins- en familielewe.
f.  Dissipillering en toerusting van mense asook die ontwikkeling van hulle gawes en talente.